ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อก White Room เชิญชมรายละเอียดเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หว้ากอ จ.ประจวบคะ

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อิเลินนิ่ง

อิเลินนิ่งหรืออีเลิร์นนิ่ง
นิยามและความหมาย e-learningความหมายของคำว่า e-learning หรือ Electronic Learning ในปัจจุบันค่อนข้างแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่มาและการนำไปใช้ แต่กล่าวโดยทั่วไปแล้ว e-learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ มีวัตถุประสงค์ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ (knowledge) ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (Anywhere-Anytime Learning) เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาที่เรียนนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะ e-learning หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงกระบวนการเปลี่ยนสื่อและเอกสารประกอบการสอนเดิม ที่อยู่ในรูปสื่อกระดาษ (Paper base ) แผ่นใสหรือหนังสือ แปลงให้อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic format) เช่น แฟ้มข้อมูลชนิด Microsoft Word หรือ Microsoft PowerPoint หรือแปลงเป็นเว็บเพจแล้วนำเสนผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเก็บไว้ในสื่อ CD-ROM จากนั้น ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสอนแบบ e-learning ซึ่งแนวความคิดนี้ยังเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งนะครับ
การนำระบบ e-learning มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการสอนสูงสุดนั้น ผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning แตกต่างจากระบบการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่เรียกกันว่า face-to-face หรือ traditional classroom learning อย่างไร และจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงเรื่องเนื้อหา เทคโนโลยี เทคนิคการนำเสนอและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การนำระบบ e-learning เข้ามาใช้ และต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่าคุณภาพการเรียนรู้ของระบบ e-learning ต้องไม่ด้อยไปกว่าคุณภาพการเรียนรู้ในรูปแบบปกติ
ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตีพิมพ์ในนิตยสาร DVM ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 JANUARY-FEBRUARY 2002 หน้า 26-28
ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicai.com/articles/elearning5.html

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

Whitelady


เรียนรู้เว็บบล็อกในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย ภาคการศึกษา 2/2553
นักศึกษากศพช.รุ่น11 หมู่1 สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี
นางนิภาพร คำแพร
อายุ 30 ปี เพศ หญิง
สถานภาพสมรส
บุตรชาย 1 คน
เกิดวันที่ 11 เมษายน 2524
ภูมิลำเนาเดิม 25 หมู่17 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ที่อยู่ปัจจุบัน 32 หมุ่ 13 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประสบการณ์การทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 5 ปี
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านมะขามเอน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
การศึกษา ปวช.จากวิทยาลัยอาชีวศีกษาขอนแก่น
ปัจจุบันศึกษาปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
E-mail : nongnang92@gmail.com